Dansk Brodag 2005 Dansk Brodag 2005

 

 

Dansk Brodag 2005 blev afholdt den 5.april 2005 på Hotel H.C.Andersen i Odense.

 

Dagens indleder:         Margrete Auken, MEP, tidl. MF og medlem af Folketingets Trafikudv

 

Formiddagens tema:   Hvordan tilpasser og moderniserer vi eksisterende broer
   til nye trafikale behov?

Der investeres som aldrig før i udvidelser og ombygning af eksisterende veje og broer p.g.a. øget vejtrafik samt øget hastighed og akseltryk ved baner. Formiddagens tema omfatter en gennem-gang af de særlige problemstillinger som optræder, når man skal tilpasse de eksisterende broer til deres nye funktioner under samtidig opretholdelse af trafikken på vejene og banerne og specielt når disse er placeret i bynære områder.

Der fokuseres således specielt på trafikken og miljøet samt de tekniske muligheder for at tilpasse broerne mht. manglende bæreevne, brobredde, frihøjde og brolængde.

Mulighederne belyses af bygherren, rådgiveren og entreprenøren.

 

 

Formiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Bygherrens analyser og vurderinger i forbindelse med ombygning og funktions-tilpasning af eksisterende broer.

Der skal udføres en lang række specielle undersøgelser når broer skal ombygges og tilpasses nye krav. Foredragsholderen vil, med baggrund i Motorring 3 projektet i København, fortælle om disse specielle undersøgelser i forbindelse med VVM-fasen herunder nuværende og fremtidige trafik-forhold, arealvurderingsbehov, forhold til naboer, bæreevnevurderinger, restlevetidsvurderinger mv., men også udbudsstrategi og vurdering af nat-/dagarbejde vil blive omtalt.

v/Carsten H. Pedersen, Vejdirektoratet/Carl Bro as

 

Nye og gamle muligheder for at tillade broer at bære mere last.

Når der stilles forøgede krav til passage af enten tungere tog eller lastbiler findes der standard-metoder, der typisk omfatter en traditionel bæreevneberegning med eventuelt efterfølgende forstærkning. Denne fremgangsmåde er dog både af hensyn til anlægsomkostningerne og ikke mindst trafikantgener ikke altid attraktiv. Foredraget vil give et overblik over nogle nye avancerede beregningsmetoder, som kan resultere i millionbesparelser. Der gives ligeledes eksempler på forstærkning af broer.

v/Ib Enevoldsen, Rambøll.

 

Broløft som løsning når der ønskes øget frihøjde under broerne.

De seneste år har der været stor fokus på trafiksikkerheden under broerne; dels på grund af for lave broer og dels fordi der er forekommet meget alvorlige bagende-kollisioner med lastbiler når chauffører har bremset op fordi de har været i tvivl om de kan passere under broen. I indlægget vil der blive præsenteret eksempler på broløft, som har resulteret i kortere udførelsesperioder, færre trafikgener og lavere udførelsesomkostninger frem for traditionel sænkning af vejbanen for at skabe øget frihøjde.

v/Erik Stoklund Larsen, COWI A/S.

 

Udskiftning af banebro over 4-sporet vej - når nu der er trafik alle steder!

I forbindelse med etablering af den ny Odense-Svendborg-motorvej er der opført flere broer, hvor jernbane og motorvej krydser hinanden. Ét sted skulle en eksisterende banebro udskiftes for at give plads til den ny og bredere motorvej. På stedet var der i forvejen en 4-sporet og stærkt trafikeret vej. Indlægget beskriver de hensyn, foranstaltninger og ikke mindst udførelsesmæssige valg, der blev taget for at gennemføre denne broudskiftning med minimale gener for den trafik, der gik både over og under den eksisterende bro.

v/Steen Hansen, Jorton A/S.

 

Hvad gør man når brobredden er for lille i længden?

Øgede trafikmængder medfører i stigende grad behov for at udvide veje, hvilket igen skaber et behov for at udvide broerne i bredden eller i længden. Ved projektering af nye broer bør det derfor indgå i overvejelserne om der skal tages hensyn til fremtidige udvidelsesmuligheder, enten ved at gøre broerne større eller ved at forberede dem for en senere ombygning. I hvilket omfang er det økonomisk fordelagtigt?
I indlægget gives eksempler herpå, og der illustreres en række teknikker for udvidelse af broer.

v/ Peter Reinholdt, COWI A/S.

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Uddeling af Broprisen.

Igen i år uddeles Broprisen til en person, som har ydet en særlig indsats inden for brosektoren. Broprisen er indstiftet af Nordisk Vejteknisk Forbund (NVF), udvalg 32, Broer og tunneler og uddeles af formanden for den danske afdeling.

v/Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton A/S.

 

Status på broerne i Litauen.

I forlængelse af de forrige brodages indlæg omkring status på broerne i vore nabolande er vi kommet til Litauen. Foredragsholderen vil præsentere (på engelsk) Litauens statsvejnet, broorganisationen, brotyperne og deres tilstand, reparationstyper samt de særlige problemer som man har i Litauen.

v/Gediminas Viršilas, Head of bridge division, Lithuanian Road Administration.

 

Holdbare betonbroer sikres ikke kun med holdbare betoner.

Med dagens betonteknologi er det ikke noget reelt problem at producere holdbar beton selv i meget aggressive miljøer. Men dette er ikke ensbetydende med at vi dermed også har let ved at producere holdbare betonkonstruktioner. Producenterne af ”kvalitetsforbedrende” tilsætningsstoffer har virkelig haft  - og har stadigvæk  - kronede dage. Det er reelt lykkedes cement- og betonindustrien, stærkt hjulpet af tilsætningsstofproducenterne, at monopolisere de sidste tre-fire årtiers forskning og udvikling inden for betonkonstruktionernes holdbarhed – faktisk ret godt gået, når andre løsninger synes at ligge lige for, nemlig at fokusere på selve den korroderende armering.

v/Steen Rostam, COWI A/S.

 

Cementbaserede toplag på brodæk - seneste erfa og status.

Som opfølgning på temaet fra Dansk Brodag 2003, hvor fugtisolering var i fokus, præsenteres de seneste erfaringer fra broerne, der er udført uden bitumenbaseret fugtisolering. Stikord: Hvad er udført, hvordan er det gået, hvor er udfordringerne for fremtiden, latexmodificeret beton og konstruktionsbeton "i dagen".

v/Find Meyer, Carl Bro as.

 

15.50   Dansk bistand ved bygningen af en skråstagssvingbro i Malmø havn.

I efteråret 2004 åbnede den både arkitektonisk og ingeniørteknisk markante skråstagssvingbro over Malmø havn. I indlægget fortælles dels om broen og dels om de særlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med kombinationen af arkitektkonkurrencer og totalentrepriser specielt når bygherren er svensk, arkitekten er dansk og rådgiverne er både engelske, danske og svenske samt når entreprenøren er svensk.

v/ Claus M. Nissen, Rambøll.

 

Hvordan Forth broen fik skiftet reservedele.

I Skotland, over River Forth, spænder to broer. En gammel som bærer jernbanen, og ved siden af en nyere, som fører vejen fra Kingdom of Fife i nord til Queensferry på Edinburgh siden. Vejbroen, som er en hængebro, trængte hårdt til at få nye hængetove.

Med en årsdøgntrafik på 60.000 biler skulle udskiftningen foretages uden afbrydelse af trafikken og absolut uden reduktion af bæreevnen på noget tidspunkt. Hvordan, og med hvilke midler dette blev gjort, og nogle af de vanskeligheder der var undervejs vil blive omtalt.

v/Lasse Løvgren, MT Højgaard.

 

 

 

 

Antal deltagere: 232

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Lasse Løvgren, MT Højgaard

      Søren G. Nielsen, Carl Bro as

Ordstyrere, eftermiddag:

      Jørn Lauridsen, Vejdirektoratet

      Karsten Petersen, Otto Christensen & Kaj Sørensen

 

 

 

Ajourført: 2005-04-09/SGN