Dansk Brodag

Dansk Brodag 2012

 

 

Dansk Brodag 2012 blev afholdt den 27. marts 2012 på NYBORG STRAND.

 

Dagens indleder:          Niels Jørgen Gimsing,
Professor, emeritus, DTU

                                                                                        

Formiddagens tema:   ”Bevar mig vel”, siger den kommunale bro.

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Kommunebroer – tilstand og behov

Efter et omfattende arbejde med sammenlægning af data grundet kommunalreformen er det nu endeligt muligt at udfærdige et nyt broindeks. Det nye indeks vil være meget mere nøjagtig end det tidligere fra 2004, da grundlaget er betydeligt forbedret. Skader / reparationer med tilhørende økonomi, planlægning samt myndighedsbehandling vil endvidere blive behandlet set med bygherrens øjne.

v/ Arne Henriksen, Vejdirektoratet                                         se præsentationen

 

Løbende vedligeholdelse af kommunale broer

Kaj Bech er en virksomhed der har mange års erfaring i brorenovering. Det er ofte den manglende løbende vedligeholdelse af kommunebroerne, der gør at mange kommunebroer kommer i en dårlig stand. I indslaget vil der blive vist eksempler på, hvordan man i praksis med mindre tiltag kan forbedre broernes levetid.

v/ Per Lauridsen, Kaj Bech                                                   se præsentationen

 

Ny færdselslov – nye regler for skiltning af svage broer

Indlægget vil indeholde en beskrivelse af, hvad der er ændret i den nye Færdselslov, der trådte i kraft 1. juli 2011, samt hvilke konsekvenser dette har for specielt broer på det kommunale vejnet. Desuden præsenteres nye regler for skiltning af svage broer. Endelig gives forslag til mulige tiltag i de tilfælde, hvor en vægtbegrænsning ikke er acceptabel.

v/ Dorthe Lund Ravn, Cowi A/S                                            se præsentationen

 

Vedligehold og reparation af broer i Herning Kommune

Herning Kommune har ca. 370 broer og rørunderføringer under veje og cykelstier. Kommunen har de sidste år udskiftet nogle større broer, og nu kommer udfordringen med den løbende vedligeholdelse af de mindre broer. Alle broerne er registreret i et brosystem, og ud fra dette er der prøvet at lave et vedligeholdelses program for løbende vedligehold og restaureringer.

v/ Kim B. Grarup, Herning Kommune                                    se præsentationen

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Henrik Elgård Jensen Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Bropenge

Karin Birgitte Lund, uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, blev i 2007 bedt af Nationalbanken om udføre den nye danske seddelserie.

Karin Birgitte Lund vil fortælle om tilblivelsen af seddelserien og udvælgelsen af de broer og oldtidsminder som præger pengesedlerne.

v/ Karin Birgitte Lund, tegner og grafiker

 

Vinterforanstaltninger – en varm bro i en kold vinter

Bygherrerne anvender i stigende grad vinterbekendtgørelsens § 4 (tidligere betegnet forsøgsordningen). Herved kræves alle vinterforanstaltninger indeholdt i tilbuddet. De seneste års barske vintre har ud over tekniske problemer haft store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for entre­priser udbudt på denne form. I indlægget sættes fokus på, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for entreprenøren, skabe lige konkur­rence­vilkår og sikre bygherren det billigste tilbud under hensyn til tid og kvalitet.

v/ Inge Damsgaard, Rambøll                                                se præsentationen

 

Storstrømsbroen

Om aftenen den 18 oktober 2011 måtte Banedanmark akut lukke for al togtrafik over Storstrømsbroen efter fundet af en større revne i en konsol mellem et af broens anker-  og svævefag. Foredraget beskriver, hvorledes Banedanmark undersøgte broen for yderligere revner, og hvorledes disse blev forstærket. Endvidere beskrives, hvorledes der beregningsmæssigt er skabt vished for broens bæreevne efter forstærkninger og trinvise åbning, til der igen kan køres med ordinær togdrift på broen. Endelig vil den kommende monitorering af samtlige konsoller blive omtalt.

v/ Søren Boysen, Banedanmark                                           se præsentationen

 

Skråstagsbro i broernes by, Constantine

Constantine Viadukt er et bro- og vejprojekt i byen Constantine, Algeriets tredjestørste by. Projektet indbefatter en moderne, enkel skråstagsbro, adskillige mindre broer og støttemure, jordforstærkning af skrænter samt i alt 10 km vej. Detailprojekteringen er ved at være afsluttet og byggeriet er i fuld gang. Den overordnede udformning af de vigtigste strukturelle elementer vil blive beskrevet, herunder de specielle udfordringer, der har været forbundet med at projektet er beliggende midt i en by.

v/ Torben Scholdan Hansen, Cowi                                        se præsentationen

 

Ny jernbanebro over Kongeåen på 2 uger

I forbindelse med sporrenoveringen mellem Bramminge og Tønder sidste år, blev broen over Kongeåen udskiftet. Dette indlæg beskriver denne udskiftning herunder planlægning, metoder, udførelse og montage samt de udfordringer, der blev mødt undervejs i den korte byggeperiode.

v/ Claus Dam Christophersen, Aarsleff Rail A/S                    se præsentationen

 

 

Antal deltagere: 426

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Søren G. Nielsen, Grontmij

      Vibeke Wegan, Vejdirektoratet

Ordstyrere, eftermiddag:

      Jens Sandager, Cowi

      Peter Vilstrup, Jorton

 

 

Ajourført: 2012-03-28 / SGN